Facebook Pixel
Барбарон БГ използва "бисквитки", за да подобри Вашето пазаруване. Натискайки "Съгласен съм" или използване на уебсайта по-нататък, Вие се съгласявате с използването на "бисквитките". - Научи повече - Съгласен съм

 

Общи условия на играта „ПРАЗНИЧЕН GIVEAWAY” в INSTAGRAM:

 

 

І. Общи положения

 1. Настоящите Правила за участие („Правилата“) уреждат реда и условията за провеждане и участие в Играта „ПРАЗНИЧЕН GIVEAWAY“ („Играта“).  
 2. Организатор на Играта е „Барбарон БГ“ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131399331, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Цар Самуил № 4, e-mail: info@barbaron.bg („Барбарон БГ“или „Организатора“).
 3. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта („Официални правила”). С участието си в Играта, участниците се съгласяват, че приемат настоящите Правила и ще спазват техните разпоредби. Правилата ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Играта в интернет страницата на „Барбарон БГ“ ЕООД - https://www.barbaron.bg/ .
 4. Включвайки се в настоящата Игра, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, e-mail или други) за цели, свързани с Играта, обявяване на печелившия и изпращане на спечеления продукт.
 5. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет страницата https://www.barbaron.bg/.
 6. Наградата, която ще бъде обект на томболата е Пуф, модел „Круша“ от промазан плат – „планети“ с каталожен номер 101045.

 

 1. Територия на провеждане на играта
 2. Играта се организира и провежда на територията на Република България. Играта се провежда на официалната страница на  „БАРБАРОН БГ“ в Instagram на адрес: https://www.instagram.com/barbaron.bg

 

III. Продължителност на играта
            1. Играта стартира в 12.00 ч. на 07.12.2021 г. (вторник) и приключва в 23.59 ч. на 14.12.2021 г. (вторник).

 

 1. Участници
 2. В Играта могат да участват всички дееспособни физически лица с местоживеене Република България, на възраст над 18 години, с изключение на служителите на Организатора, членове на техните семейства (деца, родители, братя, сестри и съпрузи), както и лицата, заети в тегленето на наградата.
 3. С участието си, участниците декларират, че имат навършени 18 години. Също така декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието си в настоящата Игра.
 4. Всеки участник може да участва само с един валиден Instagram профил. Дублирани потребителски профили или такива, които са многократно регистрирани от едно и също лице, се считат за невалидни и Организаторът си запазва правото да изтрие регистрацията в Играта впоследствие.

 

 1. Механизъм на играта
 2. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организатора.
 3. Всеки желаещ да участва в Играта трябва да посети Instagram страницата на „Барбарон БГ“ на адрес: https://www.instagram.com/barbaron.bg и да се запознае с Официалните правила за участие.
 4. За да се включи в играта, всеки потребител трябва да влезе в Instagram страницата на Организатора, да последва профила и да отбележи двама свои приятели в коментар, които биха се зарадвали на такъв подарък.

 

 1. Награда
 2. Печелившият в Играта ще бъде един, като той ще спечели следният продукт: Пуф, модел „Круша“ от промазан плат – „планети“ с каталожен номер 101045.
 3. Печелившият ще бъде определен на случаен принцип – томбола, измежду участниците, които са изпълнили условията, описани в раздел V. Механизъм на играта.
 4. Томболата ще се състои след приключването на Играта в 23.59 ч. на 14.12.2021 г., като ще бъде използван специализиран компютърен софтуер, който осигурява равен шанс за награда на всички участници.
 5. Резултатите от тегленето ще бъдат публикувани на Instagram страницата на „Барбарон БГ“ като коментар под публикацията на Играта, на 15.12.2021 г. (сряда), след 15:00 часа.
 6. Печелившият ще получи наградата си на посочен от него адрес в срок до 5 работни дни след обявяването му по реда на предходните точки.
 7. Не се допуска прехвърлянето на права върху наградата на друго лице преди получаването й.

 

VII. Уведомяване на победителя и процедура по получаване на наградата
           1. В томболата ще бъде изтеглена и една резерва, в случай че спечелилият не предяви желание да получи наградата си в определения за това срок.

 1. За получаване на наградата, спечелилият участник следва в срок до 3 дни от изтегляне на томболата да се свърже с Организатора на играта, като изпрати лично съобщение на Instagram страницата https://www.instagram.com/barbaron.bg със следната информация: три имена, телефон за връзка и точен адрес за доставка чрез куриерска услуга.
 2. Организаторът няма ангажимент за изпращане на непотърсена награда в посочения по-горе срок. Ако победителят не посочи данните, необходими за изпращане на наградата, същият губи правото да получи своята награда и тя може да бъде предоставена на изтегления резервен печеливш.
 3. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност, създават или са създали фалшиви профили в социалните мрежи с цел повече участия в игри с награди и/или нарушават правилата и механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са се класирали за такава.
 4. Участници, които не отговарят на условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, поради противоречие с нормативни изисквания, морала или добрите нрави. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно, нецензурно, расистко, хомофобско или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация. Организаторът на играта не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от участници в играта и трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за участници в играта и трети лица, във връзка с такова съдържание.
 5. В случай, че победителят не получи своята награда, поради причини, които не зависят от Организатора или поради предоставяне на грешен и/или непълен адрес за доставка на наградата, той губи правото си да получи своята награда, като тя остава неспечелена.

VIII. Публичност

 1. Настоящите условия са публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Играта в интернет страницата на „Барбарон БГ“ ЕООД - https://www.barbaron.bg , където всяко заинтересовано лице може да се запознае с тях.

 

 1. Отговорност
 2. Организаторът не носи отговорност за кандидатури за участие, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.
 3. Организаторът не носи отговорност за ситуации, в които не е възможно желаещи лица да участват в Играта, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повреда, дължаща се на действия на ползвателите на Instagram страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.
 4. 3. Организаторът не носи отговорност, в случай че потребителят е предоставил невалидни данни – грешни имена или несъществуващ/деактивиран Instagram профил; грешен, непълен или несъществуващ адрес за получаване на наградата.
 5. 4. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.
 6. Организаторът не носи отговорност за забава на доставката, промени в наградата, щети или невъзможност за използването й, настъпили след момента на предаването й на куриер, поради обстоятелства, които са извън контрола на Организатора. Същият не носи отговорност при прекратяване на Играта или за недоставяне на наградата, поради форсмажорни обстоятелства.
 7. 6. Организаторът изцяло отговаря за законосъобразното провеждане на Играта.

 

 1. Oтсъствие на парични алтернативи
 2. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

 

 1. Прекратяване на играта
 2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата в Instagram, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

 

XII. Други условия

 1. Организаторът си запазва правото да избира резервен победител, в случай че има съмнения за недобросъвестност и нарушаване на настоящите правила на Играта от страна на участника.
 2. С регистрацията си за участие в Играта, участниците приемат тези официални правила и се задължават да спазват техните разпоредби.
 3. Всички коментари, публикувани след определения краен срок на Играта, нямат право на участие.

 

XIII. Лични данни

 1. Организаторът обработва личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. („Общ регламент относно защита на данните“).
 2. Личните данни на всички участници са тези, които Организаторът събира за целите на Играта. Това са имената, посочени в профилите на участниците в Организаторът съставя списък с тези имена с цел определяне на печелившия участник. Имената ще бъдат използвани само за целите на Играта и определяне на победител. Организаторът ще унищожи списъка с лични данни на участниците 30 календарни дни след края на Играта.
 3. Личните данни на победителя са тези, които Организаторът събира за целите на предоставяне на наградата от Играта на победителя. Това са три имена, адрес за доставка и телефон, предоставени от победителя чрез лично съобщение в Instagram профила на Организатора. Организаторът използва личните данни на победителя единствено и само с цел предоставяне на наградата. Организаторът ще съхранява личните данни на победителя в срок от 30 календарни дни след края на играта, като същите ще бъдат предоставени на куриерска фирма, която ще бъде оператор на личните данни с цел изпълнение на куриерските си задължения по превоз на наградата.
 4. Участниците могат да получат пълна информация за събирането, обработването и съхранението на личните им данни от Организатора като достъпят качената „Политика за поверителност“, публикувана на https://www.barbaron.bg/privacy-policy.

 

XIV. Заключителни разпоредби

 1. Настоящата Игра не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да е било начин от Instagram. С включването си в нея участниците предоставят информация на Организатора, а не на Instagram.
 2. Организаторът запазва правото си по своя преценка да изменя и допълва условията по настоящата Игра, като всякакви промени ще бъда обявявани и достъпни за всички участници, съобразно раздел VIII. Публичност.
 3. Настоящите Правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на участниците в нея. За неуредените от тези Условия случаи се прилагат разпоредбите на българското законодателство. Всеки спор, противоречие или претенция, произтичащи от или свързани с изпълнението, тълкуването, прилагането или прекратяването на Условията, се уреждат от страните чрез взаимни отстъпки. Ако страните не успеят да уредят отношенията си извънсъдебно, компетентен да реши спора е съответният български съд, съобразно действащото българско законодателство.
 4. Настоящите Правила влизат в сила на 07.12.2021 г. и важат за целия период на провеждане на Играта и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея.

 

 

 

Общи условия на играта „ХАРЕСАЙ, СПОДЕЛИ И СПЕЧЕЛИвъв FACEBOOK:

 

І. Общи положения

 1. Настоящите Правила за участие („Правилата“) уреждат реда и условията за провеждане и участие в Играта „ХАРЕСАЙ, СПОДЕЛИ И СПЕЧЕЛИ“ („Играта“).  
 2. Организатор на Играта е „Барбарон БГ“ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131399331, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Цар Самуил № 4, e-mail: info@barbaron.bg („Барбарон БГ“или „Организатора“).
 3. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта („Официални правила”). С участието си в Играта, участниците се съгласяват, че приемат настоящите Правила и ще спазват техните разпоредби. Правилата ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Играта в интернет страницата на „Барбарон БГ“ ЕООД - https://www.barbaron.bg/ .
 4. Включвайки се в настоящата Игра, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, e-mail или други) за цели, свързани с Играта, обявяване на печелившия и изпращане на спечеления продукт.
 5. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет страницата https://www.barbaron.bg/.
 6. Наградата, която ще бъде обект на томболата е Дизайнерски Пуф, модел „Ябълка“ от промазан плат – „Карта на света“.

 

 1. Територия на провеждане на играта
 2. Играта се организира и провежда на територията на Република България. Играта се провежда на официалната страница на  „БАРБАРОН БГ“ във Facebook на адрес: https://www.facebook.com/beanbags.bg/

 

III. Продължителност на играта
            1. Играта стартира в 00.00 ч. на 07.12.2021 г. и приключва в 23.59 ч. на 14.12.2021 г.

 

 1. Участници
 2. В Играта могат да участват всички дееспособни физически лица с местоживеене Република България, на възраст над 18 години, с изключение на служителите на Организатора, членове на техните семейства (деца, родители, братя, сестри и съпрузи), както и лицата, заети в тегленето на наградата.
 3. С участието си, участниците декларират, че имат навършени 18 години. Също така декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието си в настоящата Игра.
 4. Всеки участник може да участва само с един валиден Facebook профил. Дублирани потребителски профили или такива, които са многократно регистрирани от едно и също лице, се считат за невалидни и Организаторът си запазва правото да изтрие регистрацията в Играта впоследствие.

 

 1. Механизъм на играта
 2. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организатора.
 3. Всеки желаещ да участва в Играта трябва да посети Facebook страницата на „Барбарон БГ“ на адрес: https://www.facebook.com/beanbags.bg/ и да се запознае с Официалните правила за участие.
 4. За да се включи в играта, всеки потребител трябва да влезе във Facebook страницата на Организатора, след което да хареса и сподели публикацията за Играта в дневника си.

 

 1. Награда
 2. Печелившият в Играта ще бъде един, като той ще спечели следният продукт: Дизайнерски Пуф, модел „Ябълка“ от промазан плат – „Карта на света“.
 3. Печелившият ще бъде определен на случаен принцип – томбола, измежду участниците, които са изпълнили условията, описани в раздел V. Механизъм на играта.
 4. Томболата ще се състои след приключването на Играта в 23.59 ч. на 14.12.2021 г., като ще бъде използван специализиран компютърен софтуер, който осигурява равен шанс за награда на всички участници.
 5. Резултатите от тегленето ще бъдат публикувани на Facebook страницата на „Барбарон БГ“ като коментар под публикацията на Играта, на 15.12.2021 г., след 15:00 часа.
 6. Печелившият ще получи наградата си на посочен от него адрес в срок до 5 работни дни след обявяването му по реда на предходните точки.
 7. Не се допуска прехвърлянето на права върху наградата на друго лице преди получаването й.

 

VII. Уведомяване на победителя и процедура по получаване на наградата
           1. В томболата ще бъде изтеглена и една резерва, в случай че спечелилият не предяви желание да получи наградата си в определения за това срок.

 1. За получаване на наградата, спечелилият участник следва в срок до 3 дни от изтегляне на томболата да се свърже с Организатора на играта, като изпрати лично съобщение на Facebook страницата https://www.facebook.com/beanbags.bg/ със следната информация: три имена, телефон за връзка и точен адрес за доставка чрез куриерска услуга.
 2. Организаторът няма ангажимент за изпращане на непотърсена награда в посочения по-горе срок. Ако победителят не посочи данните, необходими за изпращане на наградата, същият губи правото да получи своята награда и тя може да бъде предоставена на изтегления резервен печеливш.
 3. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност, създават или са създали фалшиви профили в социалните мрежи с цел повече участия в игри с награди и/или нарушават правилата и механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са се класирали за такава.
 4. Участници, които не отговарят на условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, поради противоречие с нормативни изисквания, морала или добрите нрави. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно, нецензурно, расистко, хомофобско или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация. Организаторът на играта не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от участници в играта и трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за участници в играта и трети лица, във връзка с такова съдържание.
 5. В случай, че победителят не получи своята награда, поради причини, които не зависят от Организатора или поради предоставяне на грешен и/или непълен адрес за доставка на наградата, той губи правото си да получи своята награда, като тя остава неспечелена.

VIII. Публичност

 1. Настоящите условия са публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Играта в интернет страницата на „Барбарон БГ“ ЕООД - https://www.barbaron.bg , където всяко заинтересовано лице може да се запознае с тях.

 

 1. Отговорност
 2. Организаторът не носи отговорност за кандидатури за участие, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.
 3. Организаторът не носи отговорност за ситуации, в които не е възможно желаещи лица да участват в Играта, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повреда, дължаща се на действия на ползвателите на Facebook страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.
 4. 3. Организаторът не носи отговорност, в случай че потребителят е предоставил невалидни данни – грешни имена или несъществуващ/деактивиран Facebook профил; грешен, непълен или несъществуващ адрес за получаване на наградата.
 5. 4. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.
 6. Организаторът не носи отговорност за забава на доставката, промени в наградата, щети или невъзможност за използването й, настъпили след момента на предаването й на куриер, поради обстоятелства, които са извън контрола на Организатора. Същият не носи отговорност при прекратяване на Играта или за недоставяне на наградата, поради форсмажорни обстоятелства.
 7. 6. Организаторът изцяло отговаря за законосъобразното провеждане на Играта.

 

 1. Oтсъствие на парични алтернативи
 2. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

 

 1. Прекратяване на играта
 2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата във Facebook, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

 

XII. Други условия

 1. Организаторът си запазва правото да избира резервен победител, в случай че има съмнения за недобросъвестност и нарушаване на настоящите правила на Играта от страна на участника.
 2. С регистрацията си за участие в Играта, участниците приемат тези официални правила и се задължават да спазват техните разпоредби.
 3. Всички коментари, публикувани след определения краен срок на Играта, нямат право на участие.

 

XIII. Лични данни

 1. Организаторът обработва личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. („Общ регламент относно защита на данните“).
 2. Личните данни на всички участници са тези, които Организаторът събира за целите на Играта. Това са имената, посочени в профилите на участниците във Организаторът съставя списък с тези имена с цел определяне на печелившия участник. Имената ще бъдат използвани само за целите на Играта и определяне на победител. Организаторът ще унищожи списъка с лични данни на участниците 30 календарни дни след края на Играта.
 3. Личните данни на победителя са тези, които Организаторът събира за целите на предоставяне на наградата от Играта на победителя. Това са три имена, адрес за доставка и телефон, предоставени от победителя чрез лично съобщение във Facebook профила на Организатора. Организаторът използва личните данни на победителя единствено и само с цел предоставяне на наградата. Организаторът ще съхранява личните данни на победителя в срок от 30 календарни дни след края на играта, като същите ще бъдат предоставени на куриерска фирма, която ще бъде оператор на личните данни с цел изпълнение на куриерските си задължения по превоз на наградата.
 4. Участниците могат да получат пълна информация за събирането, обработването и съхранението на личните им данни от Организатора като достъпят качената „Политика за поверителност“, публикувана на https://www.barbaron.bg/privacy-policy.

 

XIV. Заключителни разпоредби

 1. Настоящата Игра не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да е било начин от Facebook. С включването си в нея участниците предоставят информация на Организатора, а не на Facebook.
 2. Организаторът запазва правото си по своя преценка да изменя и допълва условията по настоящата Игра, като всякакви промени ще бъда обявявани и достъпни за всички участници, съобразно раздел VIII. Публичност.
 3. Настоящите Правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на участниците в нея. За неуредените от тези Условия случаи се прилагат разпоредбите на българското законодателство. Всеки спор, противоречие или претенция, произтичащи от или свързани с изпълнението, тълкуването, прилагането или прекратяването на Условията, се уреждат от страните чрез взаимни отстъпки. Ако страните не успеят да уредят отношенията си извънсъдебно, компетентен да реши спора е съответният български съд, съобразно действащото българско законодателство.

4. Настоящите Правила влизат в сила на 07.12.2021 г. и важат за целия период на провеждане на Играта и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея.

© 2006 - 2023 - Barbaron.bg, Всички права запазени Политика за поверителност