Барбарон БГ използва "бисквитки", за да подобри Вашето пазаруване. Натискайки "Съгласен съм" или използване на уебсайта по-нататък, Вие се съгласявате с използването на "бисквитките". - Научи повече - Съгласен съм

  I. Общи положения

  Тук са описани общите условия за удовлетворяване на рекламации и други претенции, възникнали при продукти, закупени от "БАРБАРОН БГ" ЕООД, за краткост наричано "Търговец". Рекламация е възможна за всички изделия, произведени под търговската марка БАРБАРОН БГ, които в законово определения срок, при нормална употреба, са показали скрити производствени дефекти.         

  1. Потребителят има право на рекламация за несъответствие на стоката с договореното.

  2. След като забележи несъответствие в стоката, потребителят е длъжен да съобщи за това в най-кратки възможни срокове, съгласно написаното в глава II, като съобщи вида на продукта, опише несъответствието и предостави документ за направено плащане по банка или касова бележка, издадена от Търговеца.

   II. Права на потребителя


  1
. При получаването на стоката, потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, незабавно да информира Търговеца. Ако не направи това, стоката се смята за одобрена, като потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете, определени в нормативната уредба.

  2. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Търговеца да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай, потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. Приема се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на Търговеца, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; значимостта на несъответствието; възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

  3. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, Търговецът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

     3.1. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

     3.2. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства. Когато за поправката не са налице същите материали, от които е изработено изделието, Търговецът има право да ги замени с идентични или близки по качество и цвят.

  4. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по т. 2, той има право на избор между една от следните възможности: разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; намаляване на цената. Търговецът оценява обекта на рекламация по текуща ценова листа или пазарната му цена и извършва замяна с друга стока, Клиентът доплаща разликата. Търговецът оценява обекта на рекламация по текуща ценова листа или пазарната му цена и възстановява сумата на Клиента. 

     4.1. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

     4.2. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

  5. Потребителят може да упражни правото си на рекламация в срок до две години, считано от предаването на потребителската стока или от пускането на стоката в експлоатация, ако то е извършено от Търговеца или от негов служител.

     5.1. Срокът по т. 5 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между Търговеца и потребителя за решаване на спора.

     5.2. Упражняването на правото на потребителя по т. 5 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по т. 5.

  III. Случаи, в които може да бъде отказано рекламационно обслужване

  1. Рекламационни претенции не се разглеждат, когато дефектите, проблемите и/или несъответствието са вследствие на:

 • дефекти, причинени след закупуването на стоката;
 • дефекти, появили се, в резултат на външно влияние, опити за поправка и други, причинени от клиента или трети лица;
 • използване на стоката не по предназначение;
 • експлоатация на продукта, несъобразено с характеристиките му;
 • експлоатация, надвишаваща издръжливостта на продукта (нашите продукти са проектирани да издържат до 150 кг). Посочените килограми са за нормално ползване и статично натоварване;
 • щети, причинени при транспорт, с изключение този на фирмата;
 • цветова промяна, причинена от третиране на дамаската извън допустимите норми;
 • промени и износване на покривните материали, причинени от нормална експлоатация на продукта;
 • повреда, причинена от насекоми, гризачи или домашни любимци;
 • увреждане от влага, химически препарати и отоплителни уреди;
 • неправилно почистване и съхранение.
  2. При подаване на рекламация потребителят задължително прилага платежно за направено плащане по банка или касов бон, относно закупуване на продукта. Рекламации не се приемат, когато не са предоставени посочените в предходното изречение документи.

  3. Ако възникнат дефекти, проблеми и/или несъответствия поради горeизброените причини в т. 1, поправката е за сметка на потребителя, дори в рамките на гаранционния срок.

  IV. Задължения на Търговеца

  Във връзка със спазването на вашите права и съблюдавайки Закона за защита на потребителите за нас е важно да знаете, че според:

  Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора запродажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
   (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
   1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
   2. значимостта на несъответствието;

 1. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

  Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
   (2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
   (3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
   (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
   (5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

  Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
  2. намаляване на цената.
  (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
  (3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
  (4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

  Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
   (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
   (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

  Чл. 122. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, включително за стоки втора употреба, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията са открити несъответствия с договора за продажба.

  Чл. 123.  (1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката или услугата, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.

  (2) Когато производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката и удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, търговецът е длъжен да запази на потребителя първоначалните гаранционни условия. Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, извършените ремонти се отразяват в гаранционната карта и срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.

  Чл. 124.  (1) При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт при условията и по реда на чл. 113 и 114 . 

  (2) При предявяване на рекламацията за услугата потребителят може да претендира за извършване на услугата в съответствие с договора, за отбив от цената или за възстановяване на заплатената сума.

  Чл. 125.  (1) Рекламацията се предявява пред търговеца или пред упълномощено от него лице. 

  (2) Рекламацията се подава устно или писмено.

  (3) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.

  (4) При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: 1. касова бележка или фактура; 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

  Чл. 126. (1) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.

 (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

 (3) Ако търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

   Чл. 127.(1) Търговецът или упълномощено от него лице са длъжни да приемат рекламацията, ако тя е предявена своевременно. 

  (2)  Търговецът е длъжен да поддържа регистър на предявените пред него и пред упълномощените от него лица рекламации.

  (3)  При предявяване на рекламация лицата по ал. 1 задължително я описват в регистъра като на потребителя се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламацията.

  (4)  Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката или е поръчана услугата, на адреса на управление на търговеца или на друго място, посочено от търговеца. Рекламацията може да бъде предявена и във всеки от търговските обекти на търговеца на територията на страната, в които се осъществява подобна търговска дейност като тази в обекта, откъдето е закупена стоката. Правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на потребителя.

  Чл. 128. (1) Ако търговецът е приел, че рекламацията е основателна, е длъжен да я удовлетвори съгласно чл. 113 и 114.

 (2) Когато търговецът удовлетвори рекламацията, той издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително.

© 2006 - 2024 - Barbaron.bg, Всички права запазени Политика за поверителност